poskytované služby 

  •  starostlivosť o imobilného pacienta
  •  odber krvi/biologického materiálu+jeho odvoz
  • preväz a ošetrenie rán /dekubity, bercové vredy, amputácie, pooperačné rany, tumorózne defekty
  •  podávanie infúznej a injekčnej terapie
  •  komplexná starostlivosť o permanentný katéter (zavedenie len u ženy)
  •  komlexná starostlivosť o stómiu, PEG, tracheostómiu
  • starostlivosť o onkologického pacienta/chorého v terminálnom štádiu
  • polohovanie a prevencia dekubitov