cenník pre sanmoplatcov

Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy (ošetrovateľský assesment)
15,00 €
Ošetrovateľská hygiena
6,00 €
Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy15,00 €
Starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia
10,00 €
Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu
7,00 €
Polohovanie pacienta
5,00 €
Výživa pacienta sondou, za jeden výkon
5,00 €
Očistná klyzma
20,00 €
Liečebná klyzma
15,00 €
Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
3,00 €
Cievkovanie ženy
8,00 €
Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách
10,00 €
Čistenie tracheálnej kanyly
5,00 €
Aplikácia neinjekčnej liečby - bandáž DK
2,00 €
Aplikácia liečiva intramuskulárne, s.c.i.c.
2,00 €
Aplikácia liečiva intravenózne
5,00 €
Sledovanie infúzie, za každú hodinu (250ml)
7,00 €
Sledovanie infúzie, za každú hodinu (500ml)
14,00 €
Nácvik podávania inzulínu
3,00 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti do 5 cm2
5,00 €
Ošetrenie dekubitu veľkosti nad 5 cm2
7,00 €
Preväz rany veľkosti do 5cm2
5,00 €
Preväz rany veľkosti nad 5cm2
8,00 €
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút
10,00 €
Odsávanie pacienta
5,00 €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
2,00 €
Odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy 3,00 €
Odber kapilárnej krvi
3,00 €
Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta
3,00 €
Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút (v rámci obvodu)
3,00 €
Návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase
4,00 €
Návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do7.00 hodiny v sobotu, nedeľu a vo sviatok)
10,00 €
Ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom
2,00 €
Kontrola glykémie glukomerom
2,00 €
Výber stehov z operačnej rany do 5cm2 
4,00 €
Výber stehov z operačnej rany nad 5cm2
6,00 €
  Poplatok za ošetrenie v objednaný čas od 9:00 do 14:30 hod.                                                                                                                               10,00 €